วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตอนสุกรพ่อพันธุ์

ตอนสุกรพ่อพันธุ์ซึ่งมีจำนวนมากเกินความจำเป็น ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯจำนวน 5 ตัว

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

อบรมการเลี้ยงสัตว์ 1/2554

อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า