วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

ตรวจเยี่ยมปางแดงใน 2556

24 เมษายน 2556 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ได้รับการส่งเสริมเลี้ยงสุกรและไก่ 2 ราย เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำการจัดการดูแลเพิ่มเติม