วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

ตรวจเยี่ยมปางแดงใน 2556

24 เมษายน 2556 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ได้รับการส่งเสริมเลี้ยงสุกรและไก่ 2 ราย เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำการจัดการดูแลเพิ่มเติม

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรปางแดงใน 1/ 2556

10 ธันวาคม 2555 บูรณาการอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก , สุกร และด้านอาหารสัตว์

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เยี่ยมบ้านปางแดงใน 1/2556

7 พฤศจิกายน 2555 เยี่ยมเกษตรกรเพื่อวางแผนส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ปี 2556

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตอนสุกรพ่อพันธุ์

ตอนสุกรพ่อพันธุ์ซึ่งมีจำนวนมากเกินความจำเป็น ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯจำนวน 5 ตัว

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

อบรมการเลี้ยงสัตว์ 1/2554

อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อบรมการป้องกันโรคสัตว์ปีก

4 กรกฎาคม 2553 ดำเนินการเยี่ยมเกษตรกรพร้อมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการด้านป้องกันโรคสัตว์ปีก