วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรปางแดงใน 1/ 2556

10 ธันวาคม 2555 บูรณาการอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก , สุกร และด้านอาหารสัตว์

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เยี่ยมบ้านปางแดงใน 1/2556

7 พฤศจิกายน 2555 เยี่ยมเกษตรกรเพื่อวางแผนส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ปี 2556