วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เยี่ยมบ้านปางแดงใน 1/2556

7 พฤศจิกายน 2555 เยี่ยมเกษตรกรเพื่อวางแผนส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ปี 2556